หน้าหลัก » ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองบ้านฉางค่ะ » สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน 10 สถานี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน 10 สถานี
เทศบาลเมืองบ้านฉาง
 
   


ประกาศเทศบาลเมืองบ้านฉาง

เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน 10 สถานี

 
   

 

 

                        ด้วยเทศบาลเมืองบ้านฉาง  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องออกกำลังกาย)         จำนวน 10 สถานี ติดตั้ง ณ ลานกีฬาชุมชนบ้านฉาง – เนินกระปรอก (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ภายในวงเงินงบประมาณ 1,769,850 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  กำหนดส่งมอบงานภายใน  90  วัน

                        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                       1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

                       2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                     3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                    4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองบ้านฉาง  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 12 มีนาคม  2556  ถึงวันที่ 26 มีนาคม  2556  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึงเวลา 16.30  น.  ณ  กองคลัง  งานพัสดุและทรัพย์สิน  สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ โดยถือวันและเวลาที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง ลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง  โดยจ่าหน้าซองถึง “ งานพัสดุและทรัพย์สิน ” กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  21130  และจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและทำการเปิดซองใบเสนอราคา  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านฉาง ในวันที่ 27 มีนาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500  บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม  2556  ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. หรือจะสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 038-695233-6 ต่อ 102,139  หรือดูได้จากเว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  และ  www.banchangcity.go.th

ประกาศ  ณ  วันที่ 12 เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  2556
 

                                                                                       ( นายนเรศ  พรหมเวช)

                                                                          รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน

                                                                                 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง


รายละเอียดสินค้าแนบท้าย

1.  เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชุดแฮปปี้แลนด์ ขนาดสินค้าไม่ต่ำกว่า 7.3 x 3.7 x3.4 เมตร  ประกอบด้วย

          1. พื้นหอสี่เหลี่ยม จำนวน  2 ชุด

                   วัสดุทำจากแผ่นเหล็กเจาะรู ผ่านการจุ่มกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมและพ่นทับด้วยสีฝุ่น                  หนาไม่ต่ำกว่า  2  มม. เคลือบด้วยพลาสติกพีวีซี เพื่อการยึดจับที่ดีและป้องกันความแหลมคม

          2. เสา จำนวน 9 ชุด

                   วัสดุทำเหล็กท่อดำจุ่มกัลวาไนซ์ เพื่อป้องกันสนิมและพ่นทับด้วยสีฝุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง     ไม่ต่ำกว่า 85  มม. วัดจากผิวนอกของเสา

          3. กระดานลื่นเอสตร้า จำนวน 1 ชุด

                   วัสดุทำจากพลาสติกโพลีเอสทิลีน หนาไม่ต่ำกว่า 5 มม.ยาวไม่ต่ำกว่า1.9 เมตรและสามารถทน

ความร้อนได้ถึง30-60 องศา

          4. อุโมงค์กระดานลื่นเอส จำนวน 1 ชุด

                   วัสดุทำจากพลาสติกโพลีเอสทิลีน หนาไม่ต่ำกว่า 5 มม.ซึ่งประกอบด้วยท่ออุโมงค์ จำนวน 4 ชิ้น
สามารถทนความร้อนต่อสภาพแวดล้อม ในอุณหภูมิที่ 30 – 60 องศาได้

          5. ท่อคลานระหว่างหอ  จำนวน 1 ชุด

                   วัสดุทำจากพลาสติกโพลีเอสทิลีน หนาไม่ต่ำกว่า5 มม.ซึ่งประกอบด้วยท่ออุโมงค์ จำนวน 4 ชิ้น ลักษณะโค้งทำมุม 30 องศา ท่ออุโมงค์มีการเจาะรูเพื่อระบายอากาศ และการมองเห็นของผู้เล่นได้ สามารถทนความร้อนต่อสภาพแวดล้อมได้ถึง 30 – 60 องศา

          6. ปีนป่ายแนวตั้ง จำนวน 1 ชุด

                   a. ราวบันได วัสดุทำจากเหล็กท่อดำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 35  มม.

                   b. ขั้นบันได วัสดุทำจากเหล็กท่อดำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 20  มม.

                   c. ชิ้นส่วนเหล็กผ่านการจุ่มกัลป์วาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมและพ่นทับด้วยสีฝุ่น

          7. ผนังกันตกต้นไม้ จำนวน 1 ชุด

                   วัสดุทำจากพลาสติก HDPE  หนาไม่ต่ำกว่า10 มม.ขนาดความสูง ไม่ต่ำกว่า0.8 เมตรวัดจากพื้นหอผนังพลาสติกมีรูปทรงต้นไม้ตกแต่ง

          8. ชุดตกแต่งดอกไม้ จำนวน 5 ชุด

                   วัสดุทำจากพลาสติก HDPE ตัดแต่งขึ้นเป็นรูปทรงดอกไม้ ติดกับเสาของเครื่องเล่น

          9. หลังคาหอ จำนวน 1 ชุด

                   วัสดุทำจากพลาสติก HDPE หนาไม่ต่ำกว่า  4  มม. รูปทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม

10. ผนังกันตกโอเอ็ก    จำนวน 1 ชุด

                   a. พลาสติกทรงกระบอก วัสดุทำจากพลาสติกโพลีเอสธิลีน ขนาดไม่ต่ำกว่า2.5 มม.

                   b. โครงสร้างแนวตรง วัสดุทำจากท่อสแตนเลส ขนาด O.D ไม่ต่ำกว่า  20  มม.

                   c. โครงสร้างแนวนอน วัสดุทำจากเหล็กท่อดำ ขนาด O.D ไม่ต่ำกว่า25 มม.

 

 

 

-2-

          11. บันไดทางขึ้น จำนวน 1 ชุด

                   a. โครงสร้างหลัก ทำจากเหล็กแผ่น หนาไม่ต่ำกว่า 4  มม.

                   b. ขั้นบันได ทำจากพลาสติก ขึ้นรูปด้วยระบบโรโตโมล์ และทนต่อสภาพอากาศที่อุณหภูมิ                  30 -60 องศา

                   c. ขนาดบันได กว้างไม่ต่ำกว่า600 มม.วางลาดเอียงทำมุม 45 องศา จากพื้น

                   d. ราวบันได ทำจากเหล็กท่อดำขนาด O.D. ไม่ต่ำกว่า 28  มม.

                   e. ชิ้นส่วนเหล็กผ่านการจุ่มกัลป์วาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมและพ่นทับด้วยสีฝุ่น

          12. กระดานลื่นเดี่ยว จำนวน 1 ชุด

                   วัสดุทำจากพลาสติกโพลีเอสทิลีน หนาไม่ต่ำกว่า4 มม.ยาวไม่ต่ำกว่า1 เมตรและสามารถทนความร้อนได้ถึง 30 - 60 องศา

ชุดแฮปปี้แลนด์  ขนาดสินค้าไม่ต่ำกว่า 7.3 x 3.7 x 3.40 เมตร

ภาพสินค้าประกอบ

   

 

 
2. ชุดโยกเยกสปริงคู่ รูปเต่า  ขนาดสินค้าไม่ต่ำกว่า ก 0.30 x ส0.50 เมตร ประกอบด้วย

          1. ชุดตกแต่งพลาสติก รูปเต่า จำนวน  1 ชุด

                   วัสดุทำจากพสาสติก HDPE  หนาไม่ต่ำกว่า10 มม. ถูกตัดขึ้นรูป ด้วยเครื่อง CNC

          2. คานจับ และคานเหยียบ จำนวน 1 ชุด

                   วัสดุทำจากเหล็กท่อดำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 2 ซม.ยาว30 ซม.เหล็กผ่านการจุ่ม  กัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิม และพ่นทับด้วยสีฝุ่น

          3. ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด

                   วัสดุทำจากพลาสติกโพลีเอทธิลีน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 x 29 x0.8 ซม.

          4. สปริง  จำนวน 1 ชุด

                   วัสดุทำจากเหล็กอัลลอยด์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า14 ซม. สูง30 ซม.

          5. ฐานยึดสปริง จำนวน 1 ชุด

                   วัสดุทำจากแผ่นเหล็กเหนียว ขนาดไม่ต่ำกว่า 25 x 15 x 3  ซม. ชิ้นส่วนเหล็กทุกชิ้นผ่านการจุ่มกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิม และพ่นทับด้วยสีฝุ่น

 3. ชุดโยกเยกสปริงเดี่ยวรูปกบ  ขนาดสินค้าไม่ต่ำกว่า ก 0.25 x ส0.50 เมตร ประกอบด้วย

          1. ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด

                   วัสดุทำจากพลาสติก HDPE  ขนาดไม่ต่ำกว่า ย 23 x ก 18 x หนา0.8 ซม.

          2. ชุดตกแต่ง รูปกบจำนวน 1  ชุด

                   วัสดุทำจากพสาสติกโพลีเอทธิลีน ป้องกันรังสียูวี หนาไม่ต่ำกว่า0.8 ซม. ถูกตัดขึ้นทรงหน้ากบด้วยเครื่อง CNC

          3. ชุดจับ จำนวน 1 ชุด

                    วัสดุทำจากเหล็กท่อดำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า  2  ซม. เป็นรูปตัว U ยึดติดกับตัวคานโค้งหลัก

          4. ตัวคานโครงหลัก จำนวน 1 ชุด

                   วัสดุทำจากเหล็กท่อดำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า4 ซม.

          5. คานเหยียบ  จำนวน 1 ชุด

                   วัสดุทำจากเหล็กท่อดำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า3 ซม.ยาว25 ซม.

          6. ฐานยึดสปริง จำนวน 1 ชุด

                   วัสดุทำจากแผ่นเหล็กเหนียว ขนาดไม่ต่ำกว่า ย25  x ก15 x หนา3 ซม.

          7. สปริง  จำนวน 1 ชุด

                   วัสดุทำจากเหล็กอัลลอยด์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า14 ซม. สูง30 ซม.

ชิ้นส่วนเหล็กทุกชิ้นผ่านการจุ่มกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิม และพ่นทับด้วยสีฝุ่น

 4. ชุดม้ากระดกจิงโจ้ 2 ที่นั่ง  ขนาดสินค้าไม่ต่ำกว่า 0.20 x 2.00 x0.65 เมตร  ประกอบด้วย

          1. แผ่นฐาน  จำนวน  1 ชุด

                   วัสดุทำจากแผ่นเหล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า 880 x 170 x 45 มม.เหล็กผ่านการจุ่มกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมและพ่นทับด้วยสีฝุ่น

          2. คานรองม้ากระดก จำนวน 1 ชุด

                   วัสดุทำจากแผ่นเหล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า 900  x 160  x65 มม.เหล็กผ่านการจุ่มกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมและพ่นทับด้วยสีฝุ่น

          3. ที่พักเท้า และที่จับ จำนวน 4 ชุด

                   วัสดุทำจากเหล็กท่อดำ ขนาด O.D ไม่ต่ำกว่า  45  มม. ยาวไม่ต่ำกว่า280 มม.เหล็กผ่านการจุ่มกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมและพ่นทับด้วยสีฝุ่น

          4. คานม้ากระดก จำนวน 1 ชุด

                   วัสดุทำจากเหล็กท่อดำ ขนาด O.D ไม่ต่ำกว่า80 มม.ยาวไม่ต่ำกว่า 1800 มม.เหล็กผ่านการจุ่ม กัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมและพ่นทับด้วยสีฝุ่น

          5. ชุดตกแต่งจิงโจ้ จำนวน 2 ชุด

                   วัสดุทำจากพลาสติก HDPE ความหนาไม่ต่ำกว่า12 มม.คุณสมบัติสีของพลาสติกสามารถทนรังสี ยูวีได้ดี

          6. สปริง จำนวน 2 ชุด

                   วัสดุทำจากอัลลอยด์ ขนาด O.D. ไม่ต่ำกว่า150 มม.ยาวไม่ต่ำกว่า420 มม.

 5. ชุดชิงช้า 3 ที่นั่งแบบ Semi- Hex  ขนาดสินค้า 0.75 x 7.50 x 2.00เมตร ประกอบด้วย

          1. เสาชิงช้า  จำนวน  8 ชุด

                   วัสดุทำจากแผ่นเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า4 นิ้ว. สูงไม่ต่ำกว่า 2000 มม.เหล็กผ่านการจุ่มกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมและพ่นทับด้วยสีฝุ่น

          2. โซ่ชิงช้า  จำนวน 3 ชุด

                   วัสดุทำจากแสตนเลส ยาวไม่ต่ำกว่า50 นิ้ว

          3. คานชิงช้า  จำนวน 3 ชุด

                   วัสดุทำจากเหล็กท่อดำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 3 นิ้วยาวไม่ต่ำกว่า 2600 มม เหล็กผ่านการจุ่มกัลป์วาไนซ์ เพื่อป้องกันสนิมและพ่นทับด้วยสีฝุ่น

          4. คานเชื่อมเสาชิงช้า จำนวน 4 ชุด

                   วัสดุทำจากเหล็กท่อดำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า4 นิ้วยาวไม่ต่ำกว่า450 มม.เหล็กผ่านการจุ่มกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมและพ่นทับด้วยสีฝุ่น

          5. ที่นั่ง จำนวน 3 ชุด

                   วัสดุทำจากยาง EPDM ความยาวไม่ต่ำกว่า24 นิ้วและความกว้างไม่ต่ำกว่า5.5 นิ้ว

 6. ชุดบริหารแบบโยกเข้าหาตัว ขนาดสินค้าไม่ต่ำกว่า ย 1250 x ก 750 x ส1150 มม. จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

                   1. เสา  ซึ่งวัสดุทำจากเหล็กท่อดำผ่านการจุ่มกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมก่อนมีการพ่นทับด้วยสีที่ทนต่อรังสียูวีได้ดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า114 มม.ความหนาไม่ต่ำกว่า 3 มม จำนวน 1  ชุด

                   2. คันโยก  ซึ่งวัสดุทำจากเหล็กท่อดำผ่านการจุ่มกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมก่อนมีการพ่นทับด้วยสีที่ทนต่อรังสียูวีได้ดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า32 มม.ความหนาไม่ต่ำกว่า 3  มม จำนวน 2  ชุด

                   3. คานรองรับที่นั่ง  ซึ่งวัสดุทำจากเหล็กท่อดำผ่านการจุ่มกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมก่อนมีการพ่นทับด้วยสีที่ทนต่อรังสียูวีได้ดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า60 มม.ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.5 มม จำนวน  1 ชุด

                   4. คานรองรับแนวนอน ซึ่งวัสดุทำจากเหล็กท่อดำผ่านการจุ่มกัลป์วาไนซ์ เพื่อป้องกันสนิมก่อนมีการพ่นทับด้วยสีที่ทนต่อรังสียูวีได้ดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า89 มม.ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.5 มม จำนวน  1 ชุด

                   5. เบาะนั่งและพนักพิง  ซึ่งวัสดุทำจากพลาสติกขึ้นรูป ชนิด LLDPE  ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีส่วนผสมของสารป้องกันรังสียูวี มีความสามารถในการทนต่อแรงกระแทก มีความยึดหยุ่น ไม่ผุกร่อนง่าย ทนความร้อนและความชื้นได้ดีกว่าพลาสติก ขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 275 มม ยาว 380 มม.และหนา48 มม.จำนวน 2 ชุด

                   6. ฝาคลุมโคนเสา วัสดุทำจากพลาสติก จำนวน 1 ชุด

 
   

 

 

 7. ชุดบริหารวงล้อเล็ก  ขนาดสินค้าไม่ต่ำกว่า ย 1100 x ก 1100 x ส1600 มม. จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

                   1. เสา ซึ่งวัสดุทำจากเหล็กท่อดำผ่านการจุ่มกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมก่อนมีการพ่นทับด้วยสีที่ทนต่อรังสียูวีได้ดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า114 มม.ความหนาไม่ต่ำกว่า 3  มม จำนวน 1 ชุด

                   2. วงล้อหมุน อยู่ด้านบนของอุปกรณ์ยึดติดกับขารูปตัวยู ซึ่งวัสดุทำจากเหล็กท่อดำผ่านการจุ่ม         กัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมก่อนมีการพ่นทับด้วยสีที่ทนต่อรังสียูวีได้ดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า32 มม.ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.5 มม จำนวน 4 ชุด

                   3. ขารูปตัวยู ยึดติดกับวงล้อหมุน ซึ่งวัสดุทำจากเหล็กท่อดำผ่านการจุ่มกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมก่อนมีการพ่นทับด้วยสีที่ทนต่อรังสียูวีได้ดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า60 มม.ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.5 มม จำนวน 2 ชุด

                   4. ฝาคลุมโคนเสา วัสดุทำจากพลาสติก จำนวน 1 ชุด

 
   

 

 

 8. ชุดเลื่อนสไลด์ ขนาดสินค้าไม่ต่ำกว่า ย 1050 x ก 550 x ส1400 มม. จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

                   1. โครงสไลด์ รูปทรงตัวยู ซึ่งวัสดุทำจากเหล็กท่อดำผ่านการจุ่มกัลป์วาไนซ์ เพื่อป้องกันสนิมก่อน    มีการพ่นทับด้วยสีที่ทนต่อรังสียูวีได้ดี  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 89  มม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 3 มม. จำนวน 1  ชุด

                   2. ด้ามจับ  ซึ่งวัสดุทำจากเหล็กท่อดำผ่านการจุ่มกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมก่อนมีการพ่นทับด้วยสีที่ทนต่อรังสียูวีได้ดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 48 มม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.5 มม  จำนวน 2  ชุด

                   3. คานแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งวัสดุทำจากเหล็กท่อดำผ่านการจุ่มกัลป์วาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมก่อน มีการพ่นทับด้วยสีที่ทนต่อรังสียูวีได้ดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 32 มม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.5 มม จำนวน 4 ชุด

                   4. ฐานเหยียบ  ซึ่งวัสดุทำจากพลาสติกขึ้นรูป ชนิด  Nylon ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีส่วนผสมของสารป้องกันรังสียูวี มีความสามารถในการทนต่อแรงกระแทก มีความยึดหยุ่น ไม่ผุกร่อนง่าย ทนความร้อนและความชื้นได้ดีกว่าพลาสติก ขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 135 มม ยาว 320 มม. และสูง  37 มม. จำนวน 2 ชุด

                   5. ฝาคลุมโคนเสา วัสดุทำจากพลาสติก จำนวน 1 ชุด

 9. ชุดบริหารนั่งปั่น  ขนาดสินค้าไม่ต่ำกว่า ย 800 x ก 450 x ส 1400 มม. จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

                   1.  เสาหลักซึ่งวัสดุทำจากเหล็กท่อดำผ่านการจุ่มกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมก่อนมีการพ่นทับด้วยสีที่ทนต่อรังสียูวีได้ดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 89 มม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 2 มม จำนวน 1 ชุด

                 2.  คานรองรับตัวปั่นมือ  ซึ่งวัสดุทำจากเหล็กท่อดำผ่านการจุ่มกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมก่อนมีการพ่นทับด้วยสีที่ทนต่อรังสียูวีได้ดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 50 มม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.0 มม จำนวน  1 ชุด

                   3.  คานรองรับที่นั่ง ซึ่งวัสดุทำจากเหล็กท่อดำผ่านการจุ่มกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมก่อนมีการพ่นทับด้วยสีที่ทนต่อรังสียูวีได้ดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 50  มม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.0 มม จำนวน 1 ชุด

                   4.  เบาะนั่ง ซึ่งวัสดุทำจากพลาสติกขึ้นรูป ชนิด LLDPE  ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีส่วนผสมของสารป้องกันรังสียูวี มีความสามารถในการทนต่อแรงกระแทก มีความยึดหยุ่น ไม่ผุกร่อนง่าย ทนความร้อนและความชื้นได้ดีกว่าพลาสติก ขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 300 มม ยาว 150 มม. และหนา 80 มม. จำนวน 1 ชุด

                   5. ฝาคลุมโคนเสา วัสดุทำจากพลาสติก จำนวน 1 ชุด

                   6. การรับประกันสินค้า 1 ปี

 10. ชุดบริหารก้าวเดินเดี่ยว ขนาดสินค้าไม่ต่ำกว่า ย 900 x ก 550 x ส 1250 มม. จำนวน 1 ชุด

ประกอบด้วย

                   1. เสา ซึ่งวัสดุทำจากเหล็กท่อดำผ่านการจุ่มกัลป์วาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมก่อนมีการพ่นทับด้วยสีที่ ทนต่อรังสียูวีได้ดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 114 มม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 3  มม จำนวน 1 ชุด

                   2. คานจับ ซึ่งวัสดุทำจากเหล็กท่อดำผ่านการจุ่มกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมก่อนมีการพ่นทับด้วยสีที่ทนต่อรังสียูวีได้ดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 38 มม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.5 มม จำนวน 1 ชุด

                   3. คานก้าวเดิน  ซึ่งวัสดุทำจากเหล็กท่อดำผ่านการจุ่มกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมก่อนมีการพ่นทับด้วยสีที่ทนต่อรังสียูวีได้ดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 48 มม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.5 มม จำนวน 2 ชุด

                   4. ท่อโค้งรูปตัวยู ซึ่งวัสดุทำจากเหล็กท่อดำผ่านการจุ่มกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิมก่อนมีการพ่นทับด้วยสีที่ทนต่อรังสียูวีได้ดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 89 มม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.5 มม จำนวน 1 ชุด

                   5. ฐานเหยียบ  ซึ่งวัสดุทำจากพลาสติกขึ้นรูป ชนิด Nylon ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีส่วนผสมของสารป้องกันรังสียูวี มีความสามารถในการทนต่อแรงกระแทก มีความยึดหยุ่น ไม่ผุกร่อนง่าย ทนความร้อนและความชื้นได้ดี กว่าพลาสติก ขนาดไม่ต่ำกว่า ก 134 x ย 322 x ส 37 มม. จำนวน 2 ชุด

                   6. ฝาคลุมโคนเสา วัสดุทำจากพลาสติก จำนวน 1 ชุด

 11. แผ่นยางปูพื้น ขนาดสินค้าไม่ต่ำกว่า 0.5 x 0.5 x 0.25 เมตร/แผ่น

                   วัสดุทำจากยางชิ้นเล็ก ๆ ผสมด้วยสีที่ทนต่อรังสียูวี และนำมาอัดรวมเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม

 
   

 

 

 หมายเหตุ 

 

** วันยื่นซองสอบราคาให้นำโยกเยกสปริงเดี่ยวรูปกบ และโยกเยกสปริงคู่รูปเต่า มาแสดงเป็นสินค้าตัวอย่าง **

 

 

 

 

 

เมื่อ 12/03/2556 17:33น. IP:125.27.89.xxx
ชื่อ
อีเมล์
รูปภาพประจำตัว
รายละเอียด
แนบไฟล์
ตรวจสอบโปรแกรมอัตโนมัติ